Mission og vision
 

Mission

 
Vi vil forene sport, sundhed, kultur og foreningsliv for alle aldre i en mangfoldig palette af aktiviteter og arrangementer med rod i de rammer, Hørning Idrætscenters muliggør. Vi vil således til stadighed tilstræbe at tilvejebringe så effektive og fleksible muligheder for fysisk og kulturel udfoldelse for de yngste til de ældste, fra motionisten til eliten og fra møde til fest.

Værdier:

Vores værdigrundlag er baseret på skabelse af attraktive rammer for sports-, idræts- og motionsudøvere, for frivillige ledere og for gæster i centret som forældre, tilskuere, kursusdeltagere og deltagere ved arrangementer. Dette gøres med rod i vores værdigrundlag:
  • Centret giver rummelighed for alle uanset talent, alder, køn og etnisk baggrund
  • Centret er indbydende for alle også ikke-fysisk udfoldende såsom tilskuere, forældre samt for socialt og kulturelt samvær
  • Centret danner rammen for udfoldelse af konkurrence, men indenfor et fair grundlag som defineret i fairplay
  • Indenfor rammerne af centret tilvejebringes aktiviteter og arrangementer, der går på tværs af foreningslig, sports og motion og åbner op for brugergrupper, der ikke normalt vil betegnes som brugere af centret

Hørning Idrætscenter er en forretning med et personale, der servicerer alle sine brugere ens og professionelt indenfor de rammer økonomien og praktiske muligheder definerer.
 

Vision


Hørning Idrætscenters vision er både nu og i fremtiden at kunne tilvejebringe de sports-, idræts- og motionsfaciliteter samt kulturarrangementer, en by som Hørning med de indbyggere, der bor i Hørning og omegn efterspørger. Det er således Hørning Idrætscenters vision tilstadighed at udvikle og modificere sig i forhold til de udfordringer og de udvidelser, Hørning som by møder og gennemgår.
Som den største og absolut mest betydningsfulde forsyner af arealplads for sport, idræt og motion er det Hørning Idræts Centers vision at vokse med byen, med de sports der kommer og med den måde fysisk udfoldelse, sundhed og kulturaktiviteter efterspørges i Hørning.


Målsætning:

Det er Hørning Idrætscenters målsætning, at der:
  • Kan tilbydes tilstrækkeligt træningstid til alle udøvere i Hørning, således Hørning fremstår som en sund by, hvor borgerne gør og kan gøre brug af et varieret udvalg af aktivitetsmuligheder
  • Kan udvikle sig og derved tilstadighed kan fremstå spændende og fornyende
  • Kan tilbyde aktiviteter, der går på tværst af alder, køn, etnisk baggrund og foreningstilhørsforhold
  • Kan tilvejebringe attraktive faciliteter, der af alle interessenter fremstår som attraktive og spændende
  • Virker som en seriøs og professionel partner overfor vores brugere, kunder og interessenter
Hørning Idrætscenter | Toftevej 53 | 8362 Hørning | Tlf.: 86 92 20 20